komornik gliwice śląsk

Komornik Gliwice

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach Marcin Wyciślik
Kancelaria Komornicza nr XX w Gliwicach
ul. Chorzowska 44b (pok. 401)
44-100 Gliwice
woj. śląskie
nr telefonu: 32 702 44 32

adres email: gliwice.wycislik@komornik.pl

Godziny Otwarcia

Kancelaria czynna jest:

Poniedziałek – Piątek
9:00 – 15:00

Komornik przyjmuje interesantów

Czwartek
10:00 – 13:00

oraz w każdym innym terminie po jego wcześniejszym uzgodnieniu

Rachunek bankowy do spłaty zadłużenia oraz uiszczenia kosztów postępowania:

08 1600 1172 1890 4770 2000 0003 BNP Paribas S.A.

Kasa czynna w godzinach pracy kancelarii

Komornik Sądowy Marcin Wyciślik uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z całego obszaru właściwości APELACJI KATOWICKIEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Marcin Wyciślik zajmuje się prowadzeniem postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających mających na celu realizację tytułów wykonawczych takich jak. m.in. wyroki sądowe, nakazy zapłaty i inne. W tym celu komornik sądowy, który według Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych definiowany jest jako funkcjonariusz publiczny, wyposażony został przez ustawodawcę w możliwość stosowania określonych środków przymusu. Egzekucja prowadzona jest w celu doprowadzenia do zaspokojenia roszczeń zarówno tych o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym (m.in. opróżnienie lokalu z osób i rzeczy tzw. eksmisja, wydanie ruchomości).

 

W celu wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela Komornik Sądowy w Gliwicach Marcin Wyciślik prowadzi egzekucję roszczeń pieniężnych równocześnie z różnych składników majątkowych dłużnika, w szczególności są to:

 • egzekucja z ruchomości
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 • egzekucja z wierzytelności z rachunków bankowych
 • egzekucja z innych wierzytelności
 • egzekucja z praw majątkowych
 • egzekucja z nieruchomości uproszczona
 • egzekucję z nieruchomości
 • egzekucja ze statków morskich

Szczególnym sposobem prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest egzekucja z nieruchomości. Skuteczny Komornik Marcin Wyciślik prowadzi tego rodzaju postępowania zgodnie z właściwością miejscową okręgu Sądu Rejonowego w Gliwicach tj. miasta: Gliwice, Knurów i Pyskowice, gminy: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek oraz Wielowieś.

 

Komornik przy Sądzie Rejonowym Gliwice odpowiednio stosuje przepisy dotyczące egzekucji z nieruchomości do egzekucji z ograniczonych praw rzeczowych takich jak: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (zarówno z urządzoną jak i bez urządzonej księgi wieczystej) oraz użytkowanie wieczyste.

Komornik Sądowy Gliwice przeprowadza egzekucję z niezabudowanych nieruchomości gruntowych (działki rolne i budowlane) oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub użytkowym, jeżeli w chwili złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji nie dokonano zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie wystąpiono z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na użytkowanie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, prowadzona jest w trybie uproszczonym.

 

W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności prowadzonych postępowań komornik oprócz posiadania wiedzy, doświadczenia powinien posiadać również dostęp do specjalistycznych i nowoczesnych narzędzi pozwalających na odnalezienie majątku dłużnika. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Marcina Wyciślika korzysta ze wszystkich dostępnych narzędzi służących temu celowi, takich jak m.in.:

 • CEPiK 2.0 online;
 • Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych online;
 • system OGNIVO Krajowej Izby Rozliczeniowej online;
 • PUE ZUS online;
 • rejestr zastawów online;
 • CEIDG online;
 • elektroniczna komunikacja z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA;
 • konto w portalu Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU);
 • Sprawna komunikacja z ZUS i urzędami skarbowymi odbywa się przez elektroniczną skrzynkę EPUAP.

Postępowanie zabezpieczające ma na celu zapewnienie uprawnionemu ochrony jego praw do momentu prawomocnego zakończenia postępowania rozpoznawczego przed sądem oraz zabezpieczenie skutecznego wykonania przyszłej egzekucji. Wykonanie zabezpieczenia odbywa się przy zastosowaniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Dobry komornik może w skuteczny sposób m.in. dokonać zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego, wierzytelności, praw majątkowych obowiązanego.

Doręczenie korespondencji sądowej przez komornika sądowego.
Od dnia 07.11.2019 r. została zniesiona tzw. „fikcja doręczeń” korespondencji sądowej będącej pierwszym pismem w danym postępowaniu. Najczęściej pismem tym jest wnoszony przez powoda pozew. Zgodnie z art. 139 zn.1 k.p.c. w przypadku nieodebrania przez powoda takiej korespondencji, doręczanej za pośrednictwem operatora pocztowego, pomimo dwukrotnego jej awizowania, powód zostanie zobowiązany przez sąd do doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.
Komornik dokonuje doręczenia korespondencji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia.
Dodatkowo w przypadku ustalenia przez komornika podczas próby doręczenia korespondencji, że adresat nie mieszka pod wskazanym adresem, zlecający doręczenie może wystąpić do komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.