Dokumenty

Aby uprościć Państwu przygotowanie poprawnych wniosków, przygotowaliśmy dla Państwa gotowe wzory pism do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Marcin Wyciślik.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wzór wniosku o egzekucję świadczeń pieniężnych (repertorium Km/GKm), spełniający wymogi kodeksu postępowania cywilnego, zawierający ponadto oświadczenie o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s. oraz zlecenia poszukiwania majątku w trybie art. 801 zn. 2 k.p.c.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego o egzekucję alimentów

Wzór wniosku o egzekucję świadczeń alimentacyjnych (repertorium KMP), spełniający wymogi kodeksu postępowania cywilnego, zawierający ponadto oświadczenie o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego

Wzór wniosku o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (repertorium Km/GKm), spełniający wymogi kodeksu postępowania cywilnego, zawierający ponadto wzory: oświadczenia o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s. oraz zlecenia poszukiwania majątku w trybie art. 801 zn. 2 k.p.c. w zw. z art. 743 § 1 k.p.c.

Wniosek o doręczenie korespondencji na zlecenie sądu

Wzór wniosku o zlecenie doręczenia korespondencji przez komornika. Skuteczne doręczenie korespondencji – komornik po dwóch nieudanych próbach doręczenia pisma może zostać wybrany do jego własnoręcznego doręczenia. Zasady takiego postępowania reguluje  art. 1391 kpc.

Formularz wniosku egzekucyjnego

Formularz wniosku o wszczęcie egzekucji/zabezpieczenia (repertorium Km/GKm), zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika

urzędowy formularz Skargi na czynności komornika

Formularz skargi na czynności Komornika zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika

Skuteczne doręczenie korespondencji – komornik w Gliwicach

Jeżeli muszą mieć Państwo pewność, że dana korespondencja została doręczona do odbiorcy, zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy. W skuteczny sposób upewnimy się, że dostawa miała miejsce, w przeciwnym wypadku pomożemy w dalszym postępowaniu. Serdecznie zapraszamy do współpracy. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii, jak wygląda doręczenie przez komornika korespondencji, zachęcamy do kontaktu telefonicznego albo mailowego.

Doręczenie korespondencji przez komornika

Obowiązująca od 4 lipca 2019 roku nowelizacja zmieniła zasady regulujące doręczenie pism procesowych przez komornika sądowego. Zanim ta zmiana weszła w życie, po dwukrotnej próbie doręczenia pozwu pod wskazany przez powoda adres, sądy uznawały pismo za doręczone. Obecnie w sytuacji, w której pozwany po dwukrotnym awizo nie odbierze listu z sądu, wtedy doręczeniem korespondencji zajmuje się komornik. Procedurę doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika reguluje art. 1391 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.). Można w nim przeczytać, że jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 k.p.c. zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2–31 k.p.c. lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa powyżej, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

Jak wygląda ten zapis w praktyce? Zgodnie z art. 1391 k.p.c. sąd – w razie niedostarczenia dokumentów – przesyła odpis pisma powodowi, tym samym zobowiązując go do doręczenia pozwanemu korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego. Wniosek o doręczenie korespondencji należy złożyć u komornika obsługującego obszar, w którym przewidziano dostarczenie dokumentu. Obszar ten jest związany z rejonem właściwości sądu rejonowego, przy którym działa konkretny komornik. Kluczową rolę odgrywa tu adres osoby, do której skierowany jest dokument, wraz z miejscowością, w której usytuowana jest siedziba kancelarii komornika. W ciągu następnych dwóch miesięcy powód ma obowiązek wykonać jedną z trzech czynności – przedstawić potwierdzenie doręczenia, zwrócić pismo, wskazując jednocześnie aktualny adres pozwanego lub przedstawić dowód na to, że pozwany przebywa pod wskazanym w pozwie adresem. Z kolei komornik (zgodnie z art. 3 ustawy o komornikach) osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi korespondencję za potwierdzeniem odbioru oraz oznaczeniem daty, bądź też ustala, że pozwany nie mieszka pod wskazanym adresem. Art. 3 ust. 4 pkt 1 mówi o tym, że na zlecenie powoda komornik może podjąć czynności, które mają na celu ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata.

Co w sytuacji, gdy komornik nie doręczył pozwu?

Co w sytuacji, w której komornik sądowy ustalił, że adresat mieszka pod podanym adresem, jednak nie udało mu się doręczyć pisma? W takim przypadku zostawia on zawiadomienie w skrzynce pocztowej, w drzwiach lub w innym odpowiednim miejscu o podjętej próbie doręczenia, wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia.

W sytuacji, w której komornik nie dostarczył pisma z uwagi na nieaktualny adres, podmiot, który zlecił komornikowi doręczenie korespondencji sądowej, może wystąpić z wnioskiem o podjęcie czynności, dzięki którym będzie możliwe ustalenie aktualnego miejsca zamieszkania adresata. Aby znaleźć potrzebne informacje, komornik może zwrócić się do takich podmiotów jak organy podatkowe, organy rentowne, banki, czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Ile kosztuje doręczenie przez komornika?

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych opłaty za doręczenie korespondencji pozwanemu przez komornika są stałe. Według pkt 1 wspomnianej ustawy opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism wynosi 60 złotych. Opłata ta nie zmienia się, niezależnie od liczby adresatów, do których skierowane jest pismo (o ile mówimy o jednym adresie) oraz liczby prób doręczenia pisma przez komornika.

Z kolei pkt 2 mówi o stałej opłacie od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. Wysokość tej opłaty wynosi 40 złotych.