Dokumenty

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wzór wniosku o egzekucję świadczeń pieniężnych (repertorium Km/GKm), spełniający wymogi kodeksu postępowania cywilnego, zawierający ponadto oświadczenie o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s. oraz zlecenia poszukiwania majątku w trybie art. 801 zn. 2 k.p.c.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego o egzekucję alimentów

Wzór wniosku o egzekucję świadczeń alimentacyjnych (repertorium KMP), spełniający wymogi kodeksu postępowania cywilnego, zawierający ponadto oświadczenie o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s.

Wniosek o zabezpieczenie

Wzór wniosku o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (repertorium Km/GKm), spełniający wymogi kodeksu postępowania cywilnego, zawierający ponadto wzory: oświadczenia o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s. oraz zlecenia poszukiwania majątku w trybie art. 801 zn. 2 k.p.c. w zw. z art. 743 § 1 k.p.c.

Wniosek o doręczenie korespondencji na zlecenie sądu

Wzór wniosku o zlecenie doręczenia korespondencji. Skuteczne doręczenie korespondencji – komornik po dwóch nieudanych próbach doręczenia pisma może zostać wybrany do jego własnoręcznego doręczenia. Zasady takiego postępowania reguluje  art. 1391 kpc.

Formularz wniosku egzekucyjnego

Formularz wniosku o wszczęcie egzekucji/zabezpieczenia (repertorium Km/GKm), zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika

urzędowy formularz Skargi na czynności komornika

Formularz skargi na czynności Komornika zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika

Skuteczne doręczenie korespondencji – komornik w Gliwicach

Jeżeli muszą mieć Państwo pewność, że dana korespondencja została doręczona do odbiorcy, zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy. W skuteczny sposób upewnimy się, że dostawa miała miejsce, w przeciwnym wypadku pomożemy w dalszym postępowaniu. Serdecznie zapraszamy do współpracy. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii, jak wygląda doręczenie przez komornika korespondencji, zachęcamy do kontaktu telefonicznego albo mailowego.

Doręczenie korespondencji przez komornika

Obowiązująca od 4 lipca 2019 roku nowelizacja zmieniła zasady regulujące doręczenie pism procesowych przez komornika sądowego. Zanim ta zmiana weszła w życie, po dwukrotnej próbie doręczenia pozwu pod wskazany przez powoda adres, sądy uznawały pismo za doręczone. Obecnie w sytuacji, w której pozwany po dwukrotnym awizo nie odbierze listu z sądu, wtedy doręczeniem korespondencji zajmuje się komornik. Procedurę doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika reguluje art. 1391 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.). Można w nim przeczytać, że jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 k.p.c. zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2–31 k.p.c. lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa powyżej, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

Jak wygląda ten zapis w praktyce? Zgodnie z art. 1391 k.p.c. sąd – w razie niedostarczenia dokumentów – przesyła odpis pisma powodowi, tym samym zobowiązując go do doręczenia pozwanemu korespondencji za pośrednictwem komornika. W ciągu następnych dwóch miesięcy powód ma obowiązek wykonać jedną z trzech czynności – przedstawić potwierdzenie doręczenia, zwrócić pismo, wskazując jednocześnie aktualny adres pozwanego lub przedstawić dowód na to, że pozwany przebywa pod wskazanym w pozwie adresem. Z kolei komornik (zgodnie z art. 3 ustawy o komornikach) osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi korespondencję za potwierdzeniem odbioru oraz oznaczeniem daty, bądź też ustala, że pozwany nie mieszka pod wskazanym adresem. Art. 3 ust. 4 pkt 1 mówi o tym, że na zlecenie powoda komornik może podjąć czynności, które mają na celu ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata.